Merthyr Tydfil, Free Presb. Church of Ulster

Adres

1 Brondeg
Heolgerrig
Merthyr Tydfil CF48 1TW
Verenigd Koninkrijk

Informatie

Merthyr Tydfil, Cephas Free Presb. Church of Ulster

Address: 1 Brondeg, Heolgerrig, Merthyr Tydfil CF48 1TW

Minister: Rev. Nigel Smyth
Email: Nigel.Smyth@FreePresbyterian.org

Sunday services: 11.00 am & 6.30 pm